امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

وام خرید زمین در شهرک های صنعتی :

 اخذ جواز تاسیس و یا واگذاری جواز داخل محدوده

 معرفی شهرک صنعتی

شهرک صنعتی منطقه‌ای است که به منظور توسعه صنعتی و متمرکز شدن تولیدات صنعتی در نظر گرفته شده است. هدف از ایجاد شهرک صنعتی، توسعه صنعتی کشور در خارج از مناطق شهری است تا تاثیرات منفی بار صنعتی بر ساکنین شهری را به حداقل رسانده، آلایندگی را کم کرده و با دسترسی آسان به مسیر حمل و نقل، کمترین بار ترافیکی را در مناطق شهرنشین به بار آورد.

 

مزایای استقرار در شهرک های صنعتی

طراحي شهرك‌هاي صنعتي به گونه‌اي است كه ضمن رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي از قابليت سرمايه‌گذاري در اغلب رشته‌هاي صنعتي برخوردار مي‌باشد. همچنين تاسيسات زيربنايي لازم براي امر توليد و امكان ارائه خدمات فني مهندسي و مشاوره‌اي در آنها صورت گرفته است. برخي از مزاياي استقرار واحدهاي توليدي در شهرك‌هاي صنعتي به شرح زير مي‌باشد:

وزارت مسکن و شهرسازي و شهرداري‌ها موظفند جهت تشويق واحدهاي صنعتي براي انتقال کاربري اراضي تحت مالکيت واحدهاي صنعتي را که در محدوده قانوني شهرها قراردارند و جهت نوسازي به شهرک‌هاي صنعتي مصوب انتقال مي‌يابند، به کاربري مسکوني، تجاري و يا اداري تغيير دهند.

تهيه زمين مناسب براي اجراي طرح‌هاي صنعتي با توجه به مكان‌يابي و طراحي انجام شده مطابق با اصول فني و مهندسي و آخرين روش‌هاي شهرك‌سازي

عدم نياز به كسب مجوز جداگانه از ادارات و سازمان‌هاي متعدد از قبيل محيط زيست، منابع طبيعي، كشاورزي، آب، برق و امور اراضي، ميراث فرهنگي، خاك‌شناسي، ثبت‌، راه و ترابري، كار و امور اجتماعي و…

مستثني بودن از قانون شهرداري‌ها

ايجاد شرايط لازم به منظور هم‌افزايي صنايع مستقر در شهرك‌ها و نواحي صنعتي

فراهم شدن بستر مناسب براي ايجاد شبكه‌ها و خوشه‌هاي مرتبط به يك صنعت در محدوده شهرك‌ها و نواحي صنعتي

ارائه خدمات رايگان در زمينه صدور مجوزهاي ساخت و ساز و پايان كار واحدهاي صنعتي

كاهش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري به دليل استفاده از خدمات مشترك ساماندهي شده توسط شهرك‌هاي صنعتي از جمله تصفيه خانه فاضلاب

امكان اجاره و خريد كارگاه‌هاي كوچك آماده و پيش‌ساخته بمنظور تسريع در بهره‌برداري و اشتغال‌زايي

واگذاري اداره شركت‌ها و نواحي صنعتي به هيات امناي منتخب صاحبان صنايع

پرداخت نقد و اقساط هزينه‌هاي حق بهره‌برداري (انتفاع) از تاسيسات

برخورداري از برخي معافيت‌هاي مالياتي

استقرار در زمين طراحي شده براي فعاليت صنعتي و مطابق با استانداردهاي فني

بهره‌مندي از تاسيسات زير بنايي (آب، برق، گاز، تلفن، تصفيه خانه فاضلاب و …) طراحي شده براي صنايع

صدور رايگان و در اسرع وقت پروانه احداث بنا

- See more at: http://behinsanat.com/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C/#sthash.bTybLiyV.dpuf

 معرفی شهرک صنعتی

شهرک صنعتی منطقه‌ای است که به منظور توسعه صنعتی و متمرکز شدن تولیدات صنعتی در نظر گرفته شده است. هدف از ایجاد شهرک صنعتی، توسعه صنعتی کشور در خارج از مناطق شهری است تا تاثیرات منفی بار صنعتی بر ساکنین شهری را به حداقل رسانده، آلایندگی را کم کرده و با دسترسی آسان به مسیر حمل و نقل، کمترین بار ترافیکی را در مناطق شهرنشین به بار آورد.

 

مزایای استقرار در شهرک های صنعتی

طراحي شهرك‌هاي صنعتي به گونه‌اي است كه ضمن رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي از قابليت سرمايه‌گذاري در اغلب رشته‌هاي صنعتي برخوردار مي‌باشد. همچنين تاسيسات زيربنايي لازم براي امر توليد و امكان ارائه خدمات فني مهندسي و مشاوره‌اي در آنها صورت گرفته است. برخي از مزاياي استقرار واحدهاي توليدي در شهرك‌هاي صنعتي به شرح زير مي‌باشد:

وزارت مسکن و شهرسازي و شهرداري‌ها موظفند جهت تشويق واحدهاي صنعتي براي انتقال کاربري اراضي تحت مالکيت واحدهاي صنعتي را که در محدوده قانوني شهرها قراردارند و جهت نوسازي به شهرک‌هاي صنعتي مصوب انتقال مي‌يابند، به کاربري مسکوني، تجاري و يا اداري تغيير دهند.

تهيه زمين مناسب براي اجراي طرح‌هاي صنعتي با توجه به مكان‌يابي و طراحي انجام شده مطابق با اصول فني و مهندسي و آخرين روش‌هاي شهرك‌سازي

عدم نياز به كسب مجوز جداگانه از ادارات و سازمان‌هاي متعدد از قبيل محيط زيست، منابع طبيعي، كشاورزي، آب، برق و امور اراضي، ميراث فرهنگي، خاك‌شناسي، ثبت‌، راه و ترابري، كار و امور اجتماعي و…

مستثني بودن از قانون شهرداري‌ها

ايجاد شرايط لازم به منظور هم‌افزايي صنايع مستقر در شهرك‌ها و نواحي صنعتي

فراهم شدن بستر مناسب براي ايجاد شبكه‌ها و خوشه‌هاي مرتبط به يك صنعت در محدوده شهرك‌ها و نواحي صنعتي

ارائه خدمات رايگان در زمينه صدور مجوزهاي ساخت و ساز و پايان كار واحدهاي صنعتي

كاهش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري به دليل استفاده از خدمات مشترك ساماندهي شده توسط شهرك‌هاي صنعتي از جمله تصفيه خانه فاضلاب

امكان اجاره و خريد كارگاه‌هاي كوچك آماده و پيش‌ساخته بمنظور تسريع در بهره‌برداري و اشتغال‌زايي

واگذاري اداره شركت‌ها و نواحي صنعتي به هيات امناي منتخب صاحبان صنايع

پرداخت نقد و اقساط هزينه‌هاي حق بهره‌برداري (انتفاع) از تاسيسات

برخورداري از برخي معافيت‌هاي مالياتي

استقرار در زمين طراحي شده براي فعاليت صنعتي و مطابق با استانداردهاي فني

بهره‌مندي از تاسيسات زير بنايي (آب، برق، گاز، تلفن، تصفيه خانه فاضلاب و …) طراحي شده براي صنايع

صدور رايگان و در اسرع وقت پروانه احداث بنا

- See more at: http://behinsanat.com/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C/#sthash.bTybLiyV.dpuf

 اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

 مراجعه به شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران و انتخاب زمین:

متقاضی می‌تواند از حداقل سه گزینه زمین مختلف بازدید به عمل آورده و یکی را انتخاب نماید. این گزینه‌ها با بررسی‌های لازم در خصوص متراژ در خواستی نوع تولید و رعایت زون بندی و مسائل زیست محیطی مشخص خواهد شد.

زمین انتخاب شده توسط متقاضی به مدت هفت روز در حالت رزرو باقی مانده و چنانچه طی این مدت متقاضی اقدام به واریز وجه و پیگیری ننماید، زمین مورد نظر به سایر متقاضیان واگذار خواهد گردید.

 پرداخت وجه:

پس از تصویب قطعه، دریافت هزینه‌های بهره‌برداری از زمین و اعیانی و تاسیسات از طریق امور واگذاری و خدمات انجام می‌پذیرد. در کلیه شهرک‌ها ۳۰% از کل مبلغ به صورت نقد و ۷۰% باقیمانده به صورت اقساط ۳۰ ماهه در قالب ۱۰ قسط سه ماهه دریافت می‌گردد.

 معرفی شهرک صنعتی

شهرک صنعتی منطقه‌ای است که به منظور توسعه صنعتی و متمرکز شدن تولیدات صنعتی در نظر گرفته شده است. هدف از ایجاد شهرک صنعتی، توسعه صنعتی کشور در خارج از مناطق شهری است تا تاثیرات منفی بار صنعتی بر ساکنین شهری را به حداقل رسانده، آلایندگی را کم کرده و با دسترسی آسان به مسیر حمل و نقل، کمترین بار ترافیکی را در مناطق شهرنشین به بار آورد.

 

مزایای استقرار در شهرک های صنعتی

طراحي شهرك‌هاي صنعتي به گونه‌اي است كه ضمن رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي از قابليت سرمايه‌گذاري در اغلب رشته‌هاي صنعتي برخوردار مي‌باشد. همچنين تاسيسات زيربنايي لازم براي امر توليد و امكان ارائه خدمات فني مهندسي و مشاوره‌اي در آنها صورت گرفته است. برخي از مزاياي استقرار واحدهاي توليدي در شهرك‌هاي صنعتي به شرح زير مي‌باشد:

وزارت مسکن و شهرسازي و شهرداري‌ها موظفند جهت تشويق واحدهاي صنعتي براي انتقال کاربري اراضي تحت مالکيت واحدهاي صنعتي را که در محدوده قانوني شهرها قراردارند و جهت نوسازي به شهرک‌هاي صنعتي مصوب انتقال مي‌يابند، به کاربري مسکوني، تجاري و يا اداري تغيير دهند.

تهيه زمين مناسب براي اجراي طرح‌هاي صنعتي با توجه به مكان‌يابي و طراحي انجام شده مطابق با اصول فني و مهندسي و آخرين روش‌هاي شهرك‌سازي

عدم نياز به كسب مجوز جداگانه از ادارات و سازمان‌هاي متعدد از قبيل محيط زيست، منابع طبيعي، كشاورزي، آب، برق و امور اراضي، ميراث فرهنگي، خاك‌شناسي، ثبت‌، راه و ترابري، كار و امور اجتماعي و…

مستثني بودن از قانون شهرداري‌ها

ايجاد شرايط لازم به منظور هم‌افزايي صنايع مستقر در شهرك‌ها و نواحي صنعتي

فراهم شدن بستر مناسب براي ايجاد شبكه‌ها و خوشه‌هاي مرتبط به يك صنعت در محدوده شهرك‌ها و نواحي صنعتي

ارائه خدمات رايگان در زمينه صدور مجوزهاي ساخت و ساز و پايان كار واحدهاي صنعتي

كاهش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري به دليل استفاده از خدمات مشترك ساماندهي شده توسط شهرك‌هاي صنعتي از جمله تصفيه خانه فاضلاب

امكان اجاره و خريد كارگاه‌هاي كوچك آماده و پيش‌ساخته بمنظور تسريع در بهره‌برداري و اشتغال‌زايي

واگذاري اداره شركت‌ها و نواحي صنعتي به هيات امناي منتخب صاحبان صنايع

پرداخت نقد و اقساط هزينه‌هاي حق بهره‌برداري (انتفاع) از تاسيسات

برخورداري از برخي معافيت‌هاي مالياتي

استقرار در زمين طراحي شده براي فعاليت صنعتي و مطابق با استانداردهاي فني

بهره‌مندي از تاسيسات زير بنايي (آب، برق، گاز، تلفن، تصفيه خانه فاضلاب و …) طراحي شده براي صنايع

صدور رايگان و در اسرع وقت پروانه احداث بنا

مطالب مرتبط :

     
واگذاری جواز داخل محدوده فلزی پلاستیک سلولوزی    
واگذاری جواز داخل محدوده    
اخذ پروانه بهره برداری جواز تاسیس،ثبت شرکت برند،مجوز محیط زیست،اخذزمین شهرک صنعتی    
شهرک های صنعتی کارت شناسایی کارگاه گواهی فعالیت صنعتی معرفی نامه خرید زمین « بهین یاب »    
گواهی فعالیت صنعتی کارت شناسایی صنایع ،پروانه بهره برداری توسط کارشناس صنایع    
واگذاری کلیه جوازهای صنعتی    
ثبت نام بهین یاب و تدوین پرسشنامه